Науково-дослідна лабораторія
оптичних і квазіоптичних досліджень
та розробки оптоелектронних пристроїв
інфокомунікаційних систем

Підручники, посібники, монографії, дисертації

    2012

  1. Прикладна електродинаміка інформаційних систем: навч. посібник / А. С. Андрущак, З. Ю. Готра, О. С. Кушнір. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. - 2012. – 304 с. Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1 /11-6547 від 22.07.2011 р.)
    (Applied Electrodynamics information systems: a textbook / A.S. Andrushchak, Z.Yu Gotra, A.S. Kushnir. - Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic. - 2012. - 304 p. Recommended by Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine (letter №1/11-6547 from 22.07.2011)
  2. 2009

  3. Андрущак А. С. Просторова анізотропія електро-, п’єзо- та акустооптичних взаємодій у кристалічних матеріалах твердотільної оптоелектроніки. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – Національний університет „Львівська політехніка”, Львів, 2009, 405с. (Andrushchak A. S. Spatial anisotropy of electro-, piezo- and acoustooptic interactions in crystalline materials of solid state optoelectronics. – Manuscript. Thesis for degree of Doctor of Technical Sciences by speciality 01.04.07 – Solid State Physics. – Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2009, 405p.)
  4. 1993

  5. Андрущак А. С. Розвиток методології повного вивчення п’єзооптичного ефекту в кристалах. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – Львівський Національний університет ім. Івана Франка, Львів, 1993, 289с. (Andrushchak A. S. – Manuscript. Thesis for degree of Doctor of Technical Sciences by speciality 01.04.07 – Solid State Physics. – Lviv Polytechnic National University, Lviv, 1993, 405p.)